‘ภราดรภาพ’ ประชุมใหญ่พร้อมชูนโยบาย เน้นสร้างความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง

1548132068005

‘ภราดรภาพ’ ประชุมใหญ่พร้อมแถลงนโยบาย
เน้นสร้างความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง สร้างเศรษฐกิจให้ดีอย่างยั่งยืน


พรรคภราดรภาพจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมกรรมการบริหาร โดยมีหม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล หัวหน้าพรรคภราดรภาพ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมแถลงนโยบายเป็นครั้งแรก เรียกร้องความเท่าเทียม เสมือนเป็นพี่น้อง ครอบครัวเดียวกัน

ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ มีการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมกรรมการบริหารพรรค ดังนี้   1.นายเอนก สนามชัย เป็น รองเลขาธิการพรรค
2.นายนิรัช ขำกลิ้ง เป็น รองเลขาธิการพรรค
2.นางสาวสุวดี ศรีสกุล เป็น นายทะเบียนพรรค
3.นางสาวหทัยรัตน์ เป็น ผู้ช่วยนายทะเบียนพรรค
4.นายสมชาย พวงมาลัย เป็น กรรมการบริหารพรรคภาคกลาง

ม.ร.ว.ดำรงดิศ กล่าวว่า ประเทศไทยที่ผ่านมา มีความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างรุนแรง มาเป็นระยะเวลายาวนานหลายปี ทำให้ประเทศไทยเดินหน้าไปได้ช้ามากกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งจริงๆแล้วคนไทยเป็นคนที่มีความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในหลายๆด้าน แต่ความแตกแยกทางความคิด ทำให้ สถาบันการเมืองไม่มีเสถียรภาพในการบริหารประเทศ และความแตกแยกนั้นก็ เป็นผลมาจาก ความไม่เท่าเทียมกันในหลายๆด้าน ดังนั้นวันนี้ เราจึงอยากให้ทุกคน วางความ แตกต่างทางความคิด เพื่อช่วยกันแสวงหาจุดยืนร่วมกันที่ดี เพื่อสร้างความเท่าเทียม กัน บนสิทธิเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ ประเทศไทย กำลังต้องการความสามัคคีเป็นอย่างมาก ดังนั้น พวกเราจึงจำเป็นต้องรักนเหมือนพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน นั่นคือความหมายของคำว่า ‘ภราดรภาพ’ ซึ่งแปลว่า’พี่น้อง’ กันนั่นเอง

การดำเนินนโยบายของพรรคภราดรภาพนั้น เน้นการพยายามที่จะสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมให้มากที่สุด และความเท่าเทียมนั้นเป็นความเท่าเทียมที่จะต้องเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อประเทศชาติเป็นสำคัญ รวมไปถึง นโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองเทียบเท่านานาอารยประเทศ สร้างโอกาส ให้คนไทย สามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้ ทั้งทางด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆ อันจะทำให้ ประเทศไทย เข้าสู่การเป็นประเทศที่มีประชาชนคนไทยอยู่ดีกินดีและมีความสุข

ดังนั้นการสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดีขึ้นพื้นฐานต้องเริ่มสร้างจากความเท่าเทียมกันเสียก่อนเนื่องจากตอนนี้รากฐานของเศรษฐกิจไทยเกิดความเหลื่อมล้ำกันสูง เมื่อแก้ตรงนี้ได้แล้วทางพรรคเชื่อว่าการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว

ใส่ความเห็น